Algemene Voorwaarden Winkel

1. Geldigheid

1.1.

Deze algemene voorwaarden van Slim Tennis (hierna “de verkoper”) gelden voor alle contracten die een consument of ondernemer (hierna “de klant”) met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hiermee vervallen door de klant gestelde eigen voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.2.

Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

2. Contractsluiting

2.1.

De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2.

De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geĆÆntegreerde online bestelformulier een aanbod doen. De klant doet door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en door het aanklikken van de button ter afronding van de bestelling een juridisch bindend aanbod voor de in de winkelmand bevatte goederen.

2.3.

De verkoper kan het aanbod van de klant binnen twee dagen aanvaarden,

  • – door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te bezorgen, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
  • – door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
  • – door de klant na het ontvangen van diens bestelling verzoeken om te betalen.

Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4.

De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de tweede dag na het verzenden van het aanbod. Als de laatste dag van deze termijn op een zaterdag, zondag of een voor de woonplaats van de verkoper nationaal erkende algemene feestdag valt, geldt de daaropvolgende werkdag als laatste dag.

2.5.

Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contractinhoud door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de contractinhoud de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.6.

Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling in een bevestigingsvenster getoond, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7.

Als de klant als verbruiker optreedt, is er alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.

2.8.

De afwikkeling van de bestelling en het contact vinden normaliter per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is om de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten te kunnen ontvangen. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1.

De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en bevatten de wettelijk verplichte Belasting over de Toegevoegde Waarde. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

3.2.

Bij levering naar landen buiten de Europese Unie kunnen in sommige gevallen extra kosten ontstaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen en die de klant moet dragen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiƫle dienstverleners (zoals overschrijvingskosten, valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).

3.3.

De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de internetsite van de verkoper.

3.4.

Wanneer als betaalwijze overschrijving vooraf overeengekomen wordt, is het totaalbedrag direct na contractsluiting te voldoen.

4. Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1.

De levering van goederen vindt regelmatig via verzending plaats aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.

4.2.

Als de transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper terugstuurt omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen schuld draagt aan de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering tijdig heeft aangekondigd.

5. Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

6. Toepasbaar recht, verantwoordelijke rechtbank

6.1.

Als de klant als verbruiker of ondernemer optreedt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Nederlandse recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende de internationale aankoop van roerende goederen en is alleen de rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

7. Privacybeleid

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag hartelijk danken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy is bij het gebruik van onze website belangrijk voor ons. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

7.1. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens Onze website kunt u in principe bezoeken zonder dat wij persoonsgegevens van u verzamelen. Persoonsgegevens worden alleen dan verzameld als u ons die uit eigen beweging mededeelt voor afwikkeling van een overeenkomst, bij het openen van een klantaccount of in het kader van het opnemen van contact. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor afwikkeling van de overeenkomst en verwerking van uw aanvragen. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens met het oog op belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar na afloop van deze termijnen gewist. Persoonsgegevens worden verder verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze e-nieuwsbrief. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor eigen advertentiedoeleinden, in de vorm van onze e-nieuwsbrief, indien u hierin uitdrukkelijk.

U kunt zich te allen tijde afmelden via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of door middel van een dienovereenkomstig bericht. Na geslaagde afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk gewist.

7.2. Doorgeven van persoonsgegevens

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, in zoverre dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven we in het kader van afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

7.3. Cookies

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, in zoverre dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven we in het kader van afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

7.4. Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, intrekking of annulering van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan a.u.b. contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, intrekking, annulering en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming. Het contactadres vindt u in ons colofon.